#Обновлено#Адкрыццё выставы наіўнага мастацтва «INSITUS– 2020» / Открытие выставки наивного искусства «INSITUS– 2020»

Паважаныя жыхары і госці Сенненшчыны! Сенненскі гісторыка-краязнаўчы музей запрашае на адкрыццё выставы

   «INSITUS-2020»


Такая выстава інсітнага мастацтва, прысвечаная 380-годдзю  нараджэння разбяра і друкара Васіля Кораня, стваральніка Бібліі ў карцінках для народа, пачне працаваць ў Сенненскім гісторыка-краязнаўчым музеі з 27 красавіка.

Выстава ўключае творы на тэмы: гісторыя і культура роднага краю, вобразы народных герояў і творцаў – майстроў, асветнікаў, літаратараў, мастакоў. Асобную тэматыку складаюць творы духоўна-рэлігійнага і візіанерскага характару (прадбачанне, прадказанне, рэлігійнае адкрыццё). Значнае месца займае тэма паўсядзённасці жыцця, народных святаў і сямейных абрадаў, рамесна-земляробчай і любоўна-сямейнай ідыліі, прыгажосць і багацце прыроды, вобразы народнай смехавай культуры.

У экспазіцыі - творы самабытных мастакоў-самавукаў з Віцебскай вобласці.

Інсітнае мастацтва, або, як яго яшчэ называюць, наіўнае - гэта адно з напрамкаў непрафесійнага мастацтва. Яно ўключае выяўленчую творчасць мастакоў-самавучак: жывапіс, графіку, разьбу па дрэве, скульптуру, архітэктуру, арт-аб’екты, інсталяцыю.  Мастацтва недасканалае, затое чэснае, як творчасць дзяцей. Гэты від мастацтва заўсёды знаходзіў і будзе знаходзіць шлях да сэрца як простага чалавека, так і перагружанага ведамі мастацтвазнаўцы. 

Інсітнае мастацтва Віцебшчыны, атрымаўшае ў лютым мінулага года статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь, напрацягу 2021 года будзе дэманстравацца ў рэгіянальных музеях вобласці.

Адкрыццё выставы «INSITUS-2020» адбудзецца 27 красавіка ў 12.30.


Уважаемые жители и гости Сенненщины! Историко-краеведческий музей приглашает на открытие выставки

  «INSITUS-2020»

Такая выставка инситного искусства приуроченная к 380-летию рождения резчика и издателя Василия Кореня, создателя Библии в картинках для народа, начнёт работать в Сенненском историко-краеведческом музее с 27 апреля.

Выставка включает произведения на темы: история и культура родного края, образы народных героев и творцов – мастеров, просветителей, литераторов, художников. Особую тематику создают работы духовно-религиозного и провидческого характера (ожидания, предсказания, религиозные открытия). Значительное место занимает тема повседневности жизни, народных праздников и семейных обрядов, ремесленно-земледельческой и любовно-семейной идиллии, красоты и богатства природы, образ народной юмористической культуры.

Инситное искусство, или, как его ещё называют, наивное – это одно из направлений непрофессионального искусства. Оно включает художественное творчество художников-самоучек: живопись, графику, резьбу по дереву, скульптуру, архитектуру, арт-объекты, инсталляции. Искусство несовершенное, но честное, как творчество детей. Этот вид искусства всегда находил и будет находить путь к сердцу как простого человека, так и перегруженного знаниями искусствоведа. 

Инситное искусство Витебщины в феврале прошлого года получило статус нематериальной историко-культурной ценности Республики Беларусь. На протяжении 2021 года выставки работ художников-самоучек будут демонстрироваться в региональных музеях области.       

Открытие выставки «INSITUS-2020» состоится 27 апреля  в 12:30.  

719