Да 100-годдзя са дня нараджэння Данілы Міцкевіча

У Му­зеі Яку­ба Ко­ла­са ад­кры­та вы­ста­ва, пры­све­ча­ная ста­рэй­ша­му сы­ну паэ­та Да­ні­лу Міц­ке­ві­чу
Пры­мер­ка­ва­на яна да ста­год­дзя з дня на­ра­джэн­ня Да­ні­лы Кан­стан­ці­на­ві­ча, за­слу­жа­на­га дзея­ча куль­ту­ры Бе­ла­ру­сі, ар­га­ні­за­та­ра і пер­ша­га (на пра­ця­гу двац­ца­ці трох га­доў) ды­рэк­та­ра Дзяр­жаў­на­га лі­та­ра­тур­на-ме­ма­ры­яль­на­га му­зея Яку­ба Ко­ла­са.
Вы­стаў­ка пад наз­вай «І ба­чу прой­дзе­ныя да­лі…» (кні­га «І ба­чу прой­дзе­ныя да­лі …: Ма­тэ­ры­я­лы да 100-год­дзя Д.К. Міц­ке­ві­ча» бы­ла прэ­зен­та­ва­на 30 ве­рас­ня і пры­све­ча­на юбі­лей­най да­це) прад­стаў­ляе аса­біс­тыя рэ­чы Да­ні­лы Міц­ке­ві­ча, да­ку­мен­ты, фо­та­здым­кі (не­ка­то­рыя ўпер­шы­ню), ліс­ты (у тым лі­ку ліс­ты Яку­ба Ко­ла­са і Ма­рыі Дзміт­ры­еў­ны Міц­ке­віч да сы­на Да­ні­лы), да­рчыя над­пі­сы.
Падрабязней тут: http://zviazda.by/2014/10/56454.html® а также